DATA PROTECTION NOTICE

 1. INLEIDING

Napatec BVBA met maatschappelijke zetel te 9290 Berlare, Kerkstraat 147 A,  vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer 0479 575 126.

We hechten veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.  In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers, leveranciers en onze werknemers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

We willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 1. TOEGANGSGEBIED

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN

Napatec BVBA met maatschappelijke zetel te 9290 Berlare, Kerkstraat 147 A,  vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer 0479 575 126.

Solimat BVBA met maatschappelijke zetel te 9290 Berlare, Kerkstraat 147 A,  vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer 0820 081 253.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GPDR) vanaf haar inwerkingtreding op data 25 mei 2018.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (aanspreektitel, naam, adres, e-mailadres, telefoon- en gsmnummer).

Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen zoals elektronische aanwezigheidsregistratie, aangifte van werken, kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren zoals E-ID-gegevens en Limosanummer.

Wij wijzen u erop dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan.  Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

 1. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

5.1 Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten, opdrachtgevers, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, klantenbeheer, de boekhouding en directe marketingactiviteiten zoals het toesturen van commerciële informatie.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen voor ons van gerechtvaardigd belang.

5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele subonderaannemers,  hun personeel, medewerkers, aangestelden en eventuele nuttige contactpersonen.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en directe marketingactiviteiten zoals het toesturen van commerciële informatie.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten) en/of voor ons van gerechtvaardigd belang.

Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden tevens de ID-gegevens en het Limosanummer verwerkt.

Voor marketingactiviteiten per e-mail zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.3 Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonsadministratie.  Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

5.4 Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers, onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten en contacten van deskundigen.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations.

De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van de overeenkomst

6 .  DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de al dan niet contractuele relatie die we met u hebben.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens van noodzaak zijn.

 1. RECHTEN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordering Gegevensbescherming.  Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige  persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde en gangbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan geautomatiseerd beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot zaakvoerder Dhr. Patrick Naudts. De contactgegevens hiervoor zijn patrick@napatec.be of 09/345.46.94.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Comissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. 02/274.48.00

Fax 02/274.48.35

E-mail: commission@privacycommision.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. DOORGIFTE AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens die door ons verzameld worden, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals boekhouder, de overheid (bijvoorbeeld voor de elektronische aanwezigheidsregistratie).

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten worden overgedragen of wij failliet verklaard zouden worden.

Ook is het mogelijk dat uw persoonsgegevens doorgegeven worden ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting.  We zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan derden.  U zal evenwel erkennen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn .We zullen in geen enkel geval uw gegevens verkopen of commericeel ter beschikking stellen van marktingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw toestemming.

 1. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Napatec BVBA en Solimat BVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door derden van de persoonsgegevens.

 1. TOEGANG DOOR DERDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden.  Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

 1. VRAGEN?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice nog verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen, hetzij per post ter adres: Wijnveld 9 te 9240 Zele of per mail aan patrick@napatec.be.